KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Pracownicy
 
prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy

Stanowisko: profesor zwyczajny

Siedziba: A-4, III p., pok. 315a

Telefon: 12 617 22 09

E-mail: nagy@agh.edu.pl

Dane osobowe

Bazy naukowe OPI

Ludzie Nauki

BiografiaPublikacje

praca w AGH od 1984; dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia; główne kierunki działalności naukowej i specjalności: termodynamika gazu ziemnego i ropy naftowej,   inżynieria   złóż ropy i gazu, inżynieria złóż geotermalnych, inżynieria i ochrona środowiska; aktualne stanowisko pracy: profesor zwyczajny -AGH, WWNiG, Katedra Inżynierii Gazowniczej; Studia: AGH 1984; dr AGH 1988; dr hab. AGH 2004; tytuł profesora 2013; stanowiska: od 2003 - kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie i marketing w przemyśle naftowym i gazowniczym" (2000-2001), "Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych" od 2013 roku, od 1995 koordynator kilku wdrożeniowych projektów międzynarodowych; wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi 2000; organizacje: SITPNiG 1984; Society of Petroleum Engineers of AIME - 1990; hobby: historia Polski.

Biografia

Wybrane publikacje

 

J. SIEMEK, S. NAGY, Energy carriers use in the world: natural gas – conventional and unconventional gas resources. Archives of Mining Sciences; vol. 57 no. 2 s. 283–312, 2012

 

S. NAGY,  J.SIEMEK  “Shale gas in Europe: the state of the technology – challenges and opportunities” Archives of Mining Sciences vol. 56 no. 4 s. 727–760, 2011

 

B. E. BEKBAUOV, A. KALTAYEV, S.NAGY  “Three-dimensional thermal petroleum filtration study of water coning”  Archives of Mining Sciences  vol. 55 iss. 1 s. 201–215, 2010

 

S. NAGY, A.OLAJOSSY, “Economic analysis of use of the early application CO2 and CO/NEOR technology in Poland” Archives of Mining Sciences; vol. 53 iss. 1 s. 115–124, 2008

 

S. NAGY, A.OLAJOSSY  “Analysis of use low quality natural gas to improve oil recovery factor” Archives of Mining Sciences; vol. 52, No 4, p.553-571, 2007

 

J. MACUDA, L. ZAWISZA, S. NAGY, “Applicability of biotechnology for remediation of grounds contaminated with hydrocarbons from city areas”  Polish Journal of Environmental Studies; vol. 15 no. 5C s. 133–137, 2006

 

S. NAGY, S. RYCHLICKI, J. SIEMEK “Impact of inactive hard-coal mines processes in Silesian Coal Basin on greenhouse gases pollution” Acta Geologica Polonica vol. 56 no. 2 s. 221–228, 2006

 

S. NAGY, S. RYCHLICKI, J. SIEMEK, “The impact of abandon hard-coal mines proceses in the Silesian Coal Basin (Poland) on greenhouse gases pollution” 18th World Petroleum Congress, September 25 - 29, 2005 , Johannesburg, South Africa

 

J. SIEMEK, S. NAGY, S. RYCHLICKI “Estimation of natural-gas consumption in Poland based on the logistic-curve interpretation”; Applied Energy; vol. 75 s. 1–7, 2003

 

A. BATTISTELLI, S. NAGY “Reservoir engineering assessment of low-temperature geothermal resources in the Skierniewice municipality (Poland)”; Geothermics vol. 29 no. 6 s. 701–721, 2000

 

Wszystkie publikacje

Publikacje
KIEROWNIK KATEDRY
dr hab. inż. Mariusz Łaciak , prof. AGH

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Siedziba: A-4, III-IV piętro, pok. 328

Telefon: 12 617 22 19

E-mail: laciak@agh.edu.pl

Dane osobowe

Bazy naukowe OPI

Nauka Polska

BiografiaPublikacje
praca w AGH od 1986; dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska, główne kierunki działalności naukowej i specjalności: inżynieria gazownicza, inżynieria środowiska, energetyka gazowa; aktualne stanowisko pracy: adiunkt AGH, WWNiG, Katedra Inżynierii Gazowniczej; studia: AGH 1986; dr AGH 1991; dr hab 2014 , organizacje: SITPNiG NOT, PZITS NOT, SPE; hobby: historia i etnografia ziem górskich
Biografia

Wybrane publikacje

 

M. ŁACIAK  „Properties of artificial gaseous mixtures for their safe use and support the natural gas supply networks” Archives of Mining Sciences  vol. 57 no. 2 s. 351–362, 2012

 

Wszystkie publikacje

Publikacje

prof. zw. dr hab. inż. Jakub Siemek , czł. rzecz. PAN, DHC

Stanowisko: profesor zwyczajny

Siedziba: A-4, Ip., pok. 124

Telefon: 12 617 22 27

E-mail: siemek@agh.edu.pl

Dane osobowe

Bazy naukowe OPI

Nauka Polska

BiografiaPublikacje

praca w AGH od 1959-1964, i od 1981; dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska inżynieria i ochrona środowiska; główne kierunki działalności naukowej i specjalności: fizyka i inżynieria złóż ropy i gazu, hydromechanika; aktualne stanowisko pracy: profesor zwyczajny- AGH WWNiG, Katedra Inżynierii Gazowniczej; Główny Instytut Górnictwa w Katowicach; Studia: AGH 1958, UJ i Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, fizyka 1963; dr AGH 1968; dr hab. AGH 1973; prof. 1979; prof. zw. 1990; stanowiska: kierownik Zakładu Maszyn Ma tematycznych, Instytut Naftowy, Kraków 1965-1976; samodzielny pracownik naukowo-badawczy, docent, Instytut Naftowy oraz Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 1968-1979; zastępca dyrektora ds. gazownictwa. Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 1976-1981; profesor nadzwyczajny, Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 1979-1981; profesor nadzwyczajny AGH 1981-1990; Kierownik Zakładu Przepływów w Złożach i Termodynamiki, Zakładu Gazownictwa Ziemnego i Zakładu Inżynierii Gazowniczej (zmienione nazwy zakładu) od 1987; profesor zwyczajny AGH od1990; prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH 1987-1990; dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH 1999-2002; członek Senatu AGH 1984-1990, 1993-1996, 1999-2005; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, 1988-1991, 1994-2006, 2007-2010; delegat Polski do Komitetu ds. Wydobycia, Podziemnego Magazynowania Gazu i Przygotowania Gazu do Transportu Międzynarodowej Unii Gazowniczej, 1976-1997; Redaktor naczelny Kwartalnika PAN „Archives of Mining Sciences", od 2004; Redaktor naczelny Rocznika PAU „Geoinformatica Polonica", 2000-2005; członek Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN od 1981, wiceprzewodniczący Rady 1984-1999 i od 2003, przewodniczący Rady 1999-2002; członek Komitetu Górnictwa PAN od 1978, wiceprzewodniczący od 1996; członek założyciel Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU, wiceprzewodniczący od 2004; konsultant naukowy, Główny Instytut Górnictwa od 1997; wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi - 1977; Krzyż Kawalerski OOP - 1986; Krzyż Oficerski OOP - 1997; Medal Komisji Edukacji Narodowej - 1993; Stopień górniczy Generalny Dyrektor Górniczy I st. - 1996; Doktor h.c. Uniwersytetu im. Lucian Blaga w Sibiu (Rumunia) - 2002; Profesor honorowy Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku (Ukraina) -2000; Profesor honorowy Narodowego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku (Ukraina) - 2004; Członek honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemyślu Naftowego i Gazownictwa (SITPNiG) - 2004; organizacje: PAN - członek korespondent od 2002; PAU - członek korespondent od 1995; Akademia Inżynierska w Polsce (AIP) - członek zwyczajny od 1998; Rosyjska Akademia Nauk Przyrodniczych (RAEN) - członek zagraniczny, od 1998; SITPNiG - członek od 1965, v-ce prezes 1981-1987; PZITS -członek od 1976; Society of Petroleum Engineers (USA) - członek, od 1971, członek założyciel Polish Section SPE; American Mathematical Society - członek od 1978, recenzent Mathematical Reviews (Ann Arbor University, Michigan, USA); The Scientifc Research Society SIGMA Xi (USA) - członek od 2000; Polskie Towarzystwo Mechaniki Skał - członek założyciel od 1993; inne: główne kierunki działalności naukowej to; fizyka złóż, hydromechanika i gazodynamika ośrodków porowatych i szczelinowatych, inżynieria złożowa złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, metody matematyczne i komputeryzacja w górnictwie naftowym i gazownictwie, przepływ gazów w pokładach węgla, transport i dystrybucja gazu ziemnego, a w szczególności: - przepływ płynów w ośrodkach porowatych z uwzględnieniem różnych zjawisk fizycznych, w tym przejść fazowych i dyspersji płynów, - optymalizacja rozwiercania złóż gazu ziemnego, - interferencja otworów na złożach oraz identyfikacja parametrów petrofizycznych złóż, - przepłw gazów w pokładach węgla w aspekcie wyrzutów gazowych, - problematyka podziemnego magazynowania gazu w ośrodkach porowatych wypełnionych gazem lub wodą, rozmieszczenie odwiertów eksploatacyjnych na podziemnych magazynach gazu, mieszanie się gazów w złożach, - polityka i modele energetyczne w świecie i w Polsce, - przesył gazu ziemnego, transport i dystrybucja gazu, problemy teoretyczne i technologiczne; hobby: literatura piękna, geografia i historia w szczególności wojen XX, turystyka.

Biografia

Wybrane publikacje

 

J. SIEMEK, S. NAGY, Energy carriers use in the world: natural gas – conventional and unconventional gas resources. Archives of Mining Sciences; vol. 57 no. 2 s. 283–312, 2012

 

S. NAGY,  J.SIEMEK  “Shale gas in Europe: the state of the technology – challenges and opportunities” Archives of Mining Sciences vol. 56 no. 4 s. 727–760, 2011

 

J. SIEMEK, M. KALISKI, S.RYCHLICKI, S. SIKORA, P. JANUSZ, A. SZURLEJ ”Importance of LNG technology in the development of world's natural gas deposits” Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management vol. 27 iss. 4 s. 109–130, 2011

 

S. NAGY, S. RYCHLICKI, J. SIEMEK “Impact of inactive hard-coal mines processes in Silesian Coal Basin on greenhouse gases pollution” Acta Geologica Polonica vol. 56 no. 2 s. 221–228, 2006

 

J. SIEMEK,  J. STOPA  “Optimisation of the wells placement in gas reservoirs using SIMPLEX method” Journal of Petroleum Science & Engineering : an international journal devoted to integrated reservoir studies ; vol. 54 iss. 3–4 s. 164–172, 2006

 

S. NAGY, S. RYCHLICKI, J. SIEMEK, “The impact of abandon hard-coal mines proceses in the Silesian Coal Basin (Poland) on greenhouse gases pollution” 18th World Petroleum Congress, September 25 - 29, 2005 , Johannesburg, South Africa

 

J. SIEMEK, S. NAGY, S. RYCHLICKI “Estimation of natural-gas consumption in Poland based on the logistic-curve interpretation”; Applied Energy; vol. 75 s. 1–7, 2003

 

S. RYCHLICKI, J. SIEMEK “Future trends in the globalization of the natural gas supply in central Europe” 16th World Petroleum Congress, June 11 - 15, 2000 , Calgary, Canada

 

J. SIEMEK, S. RYCHLICKI, C. RYBICKI “Perspectives of Methane Recovery from Coal Beds in Poland” 14th World Petroleum Congress, May 29 - June 1, 1994 , Stavanger, Norway

 

H. MARCAK, J. SIEMEK “Modeling of the temperature distribution in water-bearing formations, especially by freezing” ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE GEOLOGIE  Vol. 34   Issue: 10   pp.310-313, 1988

 

HJ. KRETZSCHMAR, J. SIEMEK “Mathematical-model for the calculation of flows in underground gas stores and gas-fields” ENERGIETECHNIK  Vol. 34   Issue: 3   pp. 96-101, 1984

 

J. SIEMEK, M.SLAWOMIRSKI, HJ KRETZSCHMAR “The use of history-match models for parameter and regime identification at the Swarzów gas-reservoir”  ENERGIETECHNIK  Vol. 32   Issue: 3   pp. 109-111, 1982

 

B. KAMIŃSKI, B. KORDAS, J. SIEMEK „Generalized solution of the thermal equation for artesian aquifer” BULLETIN DE L ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES-SERIE DES SCIENCES TECHNIQUES  Vol. 23   Issue: pp. 1005-1013, 1975

 

A. KALETA, H. MARCAK, J.  SIEMEK “Non-Isothermic Gas Flow In a Porous Medium” Journal of Candian Petroleum Technology, vol. 9, no. 1, pp.38-44, 1970

 

Wszystkie publikacje

Publikacje
 
prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski

Stanowisko: profesor zwyczajny

Siedziba: A-4, III p., pok. 316

Telefon: 12 617 22 20

E-mail: kaliski@wnaft.agh.edu.pl

Dane osobowe

Bazy naukowe OPI

Nauka Polska

BiografiaPublikacje

praca w AGH od 1970; dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska , organizacja i zarządzanie ; główne kierunki działalności naukowej i specjalności: wiertnictwo, ekonomika i zarządzanie produkcją; aktualne stanowisko pracy: profesor ndzw. AGH, WWNiG Katedra Inżynierii Naftowej; studia: AGH 1970; dr AGH 1975; dr hab. Politechnika Śląska 1990; stanowiska: pierwszy zastępca dyrektora Instytutu Wiertniczo-Naftowego AGH 1987-1989; kierownik Zakładu Wiertnictwa AGH 1990-1993; profesor nadzwyczajny AGH od 2000 r.; kierownik specjalności: ekonomika i zarządzanie produkcją w przemyśle naftowym i gazowniczym; wyróżnienia: Krzyż Kawalerski OOP -2000 r; Złota odznaka „Zasłużony dla polskiej geologii" - 1988 r.; Złota odznaka Zasłużony dla Górnictwa RP" - 1996 r.; Srebrny Krzyż zasługi - 1974 r.; organizacje: NOT- od 1968 r.; Sekcja Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego PAN - członek od 1990, Zespół Rzeczoznawców SITPNiG, Society of Petroleum Engineering - od 2000 r., prezes SPE Sekcja Polska - 2005/06; hobby: myślistwo, historia sztuki

Biografia

Wybrane publikacje

 

M. KALISKI, M. KRUPA, A. SIKORA „Forecasts and/or scenarios, including quantification of the distance, timing and costs” Archives of Mining Sciences  vol. 57 no. 2 s. 425–441, 2012

 

J. SIEMEK, M. KALISKI, S.RYCHLICKI, S. SIKORA, P. JANUSZ, A. SZURLEJ  ”Importance of LNG technology in the development of world's natural gas deposits” Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management vol. 27 iss. 4 s. 109–130, 2011

 

D. STAŚKO, M. KALISKI “An evaluation model of energy in Poland in view of energy forecasts for 2005-2020”  Archives of Mining Sciences  vol. 51 no. 3 s. 311–346, 2006

 

K. PROBIERZ, M. ŁOZIŃSKA, M. KALISKI „Characterization of quality of raw material for the production of cement from the Folwark depo sit in the Opole Cretaceous trough (Western part of Upper Silesia. Poland)” Archives of Mining Sciences  vol. 51 no. 1 s. 55–87, 2006

 

Wszystkie publikacje

Publikacje
 
dr hab. inż. Czesław Rybicki , prof. AGH

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Siedziba: A-4, IIIp., pok. 314

Telefon: 12 617 20 85

E-mail: rybicki@agh.edu.pl

Dane osobowe

Bazy naukowe OPI

Nauka Polska

BiografiaPublikacje

praca w AGH od 1973; dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska; główne kierunki działalności naukowej i specjalności: inżynieria złożowa, eksploatacja złóż gazu ziemnego, podziemne magazynowanie gazu; aktualne stanowisko pracy: adiunkt AGH, WWNiG, Katedra Inżynierii Gazowniczej; studia: AGH 1973; dr AGH 1985; stanowiska: Prodziekan Wydziału od 2002 - obecnie; wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi - 2002, Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2004, Złota Odznaka Honorowa SITPNiG - 2002, Odznaka Zasłużony dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - 1987, organizacje: SITPNiG, SPE; hobby: majsterkowanie, literatura, turystyka.

Biografia

Wybrane publikacje

 

S. DUBIEL, A. ZUBRZYCKI, C. RYBICKI, M. MARUTA  “Application of DST interpretation results by log-log method in the pore space type estimation for the Upper Jurassic carbonate reservoir rocks of the Carpathian Foredeep basement” Archives of Mining Sciences  vol. 57 no. 2 s. 413–424, 2012

 

C. RYBICKI, J.BLICHARSKI  “Mass balance method for natural gas field exploitation in dynamic conditions” Archives of Mining Sciences  vol. 54 no. 1 s. 87–102, 2009

 

C. RYBICKI, J.BLICHARSKI  „The gas mixing process in underground gas storages – the “Wierzchowice” UGS case” Archives of Mining Sciences  vol. 53 no. 1 s. 53–62, 2008

 

C. RYBICKI, J.BLICHARSKI, S. FALKOWICZ  „Water inflow prognosis for the gas wells” Archives of Mining Sciences  vol. 51 no. 2 s. 241–251, 2006

 

C. RYBICKI, J.BLICHARSKI  “Assessment of near-well zone damaging during gas-well reconstruction procedures” Archives of Mining Sciences  vol. 48 no. 1 s. 119–131, 2003

 

J. SIEMEK, S. RYCHLICKI, C. RYBICKI “Perspectives of Methane Recovery from Coal Beds in Poland” 14th World Petroleum Congress, May 29 - June 1, 1994 , Stavanger, Norway

 

Wszystkie publikacje

Publikacje
PRODZIEKAN DS. STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
dr hab. inż. Adam Szurlej prof. AGH

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Siedziba: A-4, III p., pok. 328

Telefon: 12 617 45 12

E-mail: szua@agh.edu.pl

Dane osobowe

Bazy naukowe OPI

Ludzie Nauki

BiografiaPublikacje

Biografia

Publikacje
 
dr hab. inż. Jacek Blicharski

Stanowisko: starszy wykładowca

Siedziba: A-4, III p., pok. 314

Telefon: 12 617 20 85

E-mail: jblich@agh.edu.pl

Dane osobowe

Bazy naukowe OPI

Nauka Polska

BiografiaPublikacje

praca w AGH od 1999; dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska; główne kierunki działalności naukowej i specjalności: inżynieria gazownicza; aktualne stanowisko pracy: adiunkt AGH, WWNiG, Katedra Inżynierii Gazowniczej; studia: AGH 1995; dr AGH 2004.

Biografia

Wybrane publikacje

 

C. RYBICKI, J.BLICHARSKI  “Mass balance method for natural gas field exploitation in dynamic conditions” Archives of Mining Sciences  vol. 54 no. 1 s. 87–102, 2009

 

C. RYBICKI, J.BLICHARSKI  „The gas mixing process in underground gas storages – the “Wierzchowice” UGS case” Archives of Mining Sciences  vol. 53 no. 1 s. 53–62, 2008

 

C. RYBICKI, J.BLICHARSKI, S. FALKOWICZ  „Water inflow prognosis for the gas wells” Archives of Mining Sciences  vol. 51 no. 2 s. 241–251, 2006

 

C. RYBICKI, J.BLICHARSKI  “Assessment of near-well zone damaging during gas-well reconstruction procedures” Archives of Mining Sciences  vol. 48 no. 1 s. 119–131, 2003

 

Wszystkie publikacje

Publikacje
 
dr inż. Rafał Smulski

Stanowisko: adiunkt

Siedziba: A-4, III p, pok. 312

Telefon: 12 617 31 54

E-mail: smulski@agh.edu.pl

Dane osobowe

Bazy naukowe OPI

Nauka Polska

BiografiaPublikacje

-

Biografia

Wybrane publikacje

 

R. SMULSKI  „Comparative analysis of selected models of water coning in gas reservoirs”  Archives of Mining Sciences  vol. 57 no. 2 s. 451–470, 2012

 

Ł. KLIMKOWSKI, R. SMULSKI  “Laboratory method to measure sealing capacity of caprocks” Archives of Mining Sciences  vol. 57 no. 2 s. 471–481, 2012

 

L. ZAWISZA, E. WOJNA-DYLĄG, R. SMULSKI, J. MACUDA  „Hydrodynamic conditions of hydrocarbon accumulation exemplified by the Żarnowiec oil field, Poland” OMC 2005 : Offshore Mediterranean Conference : “The Mediterranean: the key to the stability of oil & gas markets” : 7th offshore Meditteranean conference and exhibition : Ravenna, March 16–18, 2005

 

L. ZAWISZA, E. WOJNA-DYLĄG, R. SMULSKI „Hydrodynamic conditions of hydrocarbon migration and accumulation exemplified by the Pomorsko, Czerwiensk and Zarnowiec oil fields, Poland” IPTC  International Petroleum Technology Conference (IPTC) : sustaining world growth – technology and people : 21–23 November , Doha, Qatar, 2005

 

Wszystkie publikacje

Publikacje
 
dr inż. Karolina Serbin

Stanowisko: asystent

Siedziba: A-4, III p., pok.311a

Telefon: 12 617 22 90

E-mail: serbin@agh.edu.pl

Dane osobowe

Bazy naukowe OPI

Nauka Polska

BiografiaPublikacje

praca w AGH: od 2011 r.; dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska; główne kierunki działalności naukowej: magazynowanie substancji w złożach soli kamiennej; aktualne stanowisko pracy: asystent naukowo - dydaktyczny WWNiG, Katedra Inżynierii Gazowniczej; studia: AGH WGGiOŚ 2004, dr AGH WWNiG 2013; stanowiska: 2006 - 2013 – asystent IGSMiE PAN, Pracownia Podziemnego Magazynowania i Składowania, 2011 – 2013 samodzielny referent naukowo-techniczny WWNiG, Katedra Inżynierii Gazowniczej AGH; organizacje: SiTG, PSGS

Biografia

Wybrane publikacje

Wszystkie publikacje

Publikacje
 
dr inż. Łukasz Klimkowski

Stanowisko: adiunkt

Siedziba: A-0, III piętro, pokój 310B

Telefon: 12 617 22 03

E-mail: klimkowski@agh.edu.pl

Dane osobowe

Bazy naukowe OPI
Nauka Polska

BiografiaPublikacje

praca w AGH: od 2008 r.; dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska; główne kierunki działalności naukowej i specjalności: inżynieria złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym złóż niekonwencjonalnych, numeryczna symulacja eksploatacji złóż, zastosowanie sztucznej inteligencji w modelowaniu eksploatacji,  termodynamika węglowodorów, CCS; aktualne stanowisko pracy: adiunkt, WWNiG, Katedra Inżynierii Gazowniczej; studia: AGH 2008; organizacje: SPE, 2011; hobby: gra na gitarze, turystyka górska, fotografia.
 

BiografiaPublikacje
 
dr inż. Piotr Janusz

Stanowisko: adiunkt

Siedziba: A-0, III-p, pok. 310A

Telefon: 697 939 974

E-mail: pjanusz@agh.edu.pl

Dane osobowe

Bazy naukowe OPI

Ludzie Nauki

Biografia
Biografia
 
dr Karol Dąbrowski

Stanowisko: adiunkt

Siedziba: A-4, III piętro, pok. 311A

Telefon: 12 617 22 90

E-mail: karol.dabrowski@agh.edu.pl

 
dr inż. Szymon Kuczyński

Stanowisko: asystent

Siedziba: A-4, III p., pok.315

Telefon: 12 617 31 53

E-mail: szymon.kuczynski@wnaft.agh.edu.pl

Dane osobowe

BiografiaPublikacje

praca w AGH: od 2011r.; dyscyplina naukowa: fizyka; specjalność energetyka, aktualne stanowisko pracy: asystent naukowo – dydaktyczny, WWNiG, Katedra Inżynierii Gazowniczej; studia: AGH 2007, UJ 2007; hobby: narciarstwo, jogging, squash, turystyka górska, motoryzacja.

Biografia

Wybrane publikacje

Wszystkie publikacje

Publikacje
 
dr inż. Tomasz Włodek

Stanowisko: asystent

Siedziba: A-4, V p., pok. 501

Telefon: 12 617 36 68

E-mail: twlodek@agh.edu.pl

Dane osobowe

BiografiaPublikacje

praca w AGH: od 2010 r.; studia: WWNiG AGH 2010 r.; doktorat: WWNiG AGH 2018 r.; dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska; specjalność: inżynieria gazownicza; aktualne stanowisko pracy: asystent naukowo – dydaktyczny, WWNiG, Katedra Inżynierii Gazowniczej; kierunki badawcze: technologia LNG termodynamika gazu ziemnego, transport rurociągowy gazu ziemnego, dwutlenku węgla oraz wodoru, eksploatacja gazu ziemnego; funkcje: Opiekun KN "Nafta i Gaz" od 2012 r.; wyróżnienia: Inżynier Górniczy II stopnia, Honorowa Szpada SITPNiG 2010; organizacje: SITPNiG od 2008r., SPE od 2008r.; hobby: turystyka górska, muzyka klasyczna, meteorologia i klimatologia, fotografia, transport

Biografia

Wybrane publikacje

 

Wszystkie publikacje

Publikacje
 
dr inż. Krzysztof Polański

Stanowisko: asystent

Siedziba: A-4, V p., pok. 501

Konsultacje:
Czw. 10:00 - 11:30

Telefon: 12 617 36 68

E-mail: polanski@agh.edu.pl

Dane osobowe

Publikacje BPP AGH

BiografiaPublikacje

praca w AGH: od 2010r.;

dyscyplina naukowa: Górnictwo i Geologia Inżynierska,

Mechanika i Budowa Maszyn;

działalność naukowa: magazynowanie gazu i energii w kawernach solnych,

geomechanika skał, mechanika i wytrzymałość materiałów;

aktualne stanowisko pracy: asystent naukowo-dydaktyczny, WWNiG, KIG;

studia: AGH 2010; dr AGH 2018;

wyróżnienia: Inżynier Górniczy II stopnia;

hobby: motoryzacja, mechanika, muzyka rozrywkowa.

Biografia

Wybrane publikacje

Wszystkie publikacje

Publikacje
 
mgr inż. Jacek Hendel

Stanowisko: asystent

Siedziba: A-0, IIIp, 310 pokój A

Telefon: 12 617 22 47

E-mail: hendel@agh.edu.pl

Dane osobowe

BiografiaPublikacje

praca w AGH: od 2012r.; dyscyplina naukowa: górnictwo i geologia inżynierska, aktualne stanowisko pracy: asystent naukowo - dydaktyczny WWNiG, Katedra Inżynierii Gazowniczej; studia: AGH 2012 hobby: literatura

 

Biografia

Wybrane publikacje

Wszystkie publikacje

 

Publikacje
 
mgr inż. Jan Barbacki

Stanowisko: asystent

Siedziba: A-4, III piętro, pok. 311A

Telefon: 12 617 22 90

E-mail: jan.barbacki@agh.edu.pl


Biografia

Biografia
 
mgr inż. Andrii Oliinyk

Stanowisko: asystent

Siedziba: A-4, V p., pok. 510

E-mail: aoliinyk@agh.edu.pl


BiografiaPublikacje

Biografia

Publikacje